Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2018

Kärngården personalkooperativ ekonomisk förening

hands

 

Vision och värdegrund för 2018:

Vår människosyn utgår från alla människors lika värde, medmänsklighet, vardagssolidaritet och integritet.

Alltid besökarens bästa i fokus.

Ledord för 2018:

 • Trygghet
 • Respekt
 • Utveckling

Mål för Kärngården personalkooperativ ekonomisk förening för 2018:

 

 1. Utveckla musikverksamheten, behålla och öka det engagemang som har skapats under tidigare år.
 2. Utveckla hälsoverksamheten.
 3. Utveckla och öka brukarinflytande, medskapande och delaktighet bland personal, arbetstränare och besökare.
 4. Skapa tillgängliga metoder för att möta människor med funktionsnedsättningar.
 5. Ha en trivsam inom-och utomhusmiljö på Kärngården
 6. Utveckla styrelsearbetet och medlemsarbetet i personalkooperativet och bland hela personalgruppen.
 7. Utveckla samarbetet och engagemanget i personalgruppen
 8. Utveckla och marknadsföra kvälls-och dag föreläsningar på Kärngården
 9. Höja och bredda kompetensen i arbetsgruppen av affärsutveckling, digital kompetens, motiverande samtal och hållbart företagande.

10.Utveckla Aspgårdens soppluncher till att bli ett populärt lunchställe för vår målgrupp. Alla i personalen ska ha hygienkörkort och följa hygienrutiner i köket.

11.Utveckla kompetensen för att arbeta i secondhandbutiken.

12.Arbeta aktivt med SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete-Hela teamet tillsammans.

13.Utveckla handledarkompetensen hos personalgruppen, handleda aktivt de som arbetstränar hos oss.

14.Utveckla caféets utbud med bakverk, luncher och fräscha smörgåsar, varma och kalla.

15.Utveckla jämställdhet genom att ha ett jämlikt bemötande med utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt samt ett genusperspektiv.

 

Strategier för Kärngården personalkooperativ ekonomisk förening:

1, Marknadsföra musikaftnarna och konserterna på Facebook, annonsera i dagstidningarna, sätta upp anslag. Inspirera arbetstränare och besökare att delta på musikaftnarna.

2, Göra utflykter med besökarna. Avsätta tid till samtal med besökarna varje dag. Arbeta aktivt och i nära samarbete med besökarna. All personal tar ut friskvård om verksamheten tillåter. Hjälpas åt med de basala arbetsuppgifterna, fördela arbetsmängden efter förmåga och kompetens.

 3, Morgonmöten varje vardag i båda husen. Följa visionen i konkreta handlingar, lyssna aktivt på besökarnas önskemål. Som personal företräder man Kärngårdens vision och värdegrund. Arbeta efter Verksamhetsmålen med krav och förväntningar.

4, Möta brukarna där de är, utvärdera då kommunikationen inte fungerar, anpassa oss till besökarens förutsättningar, ta upp ev svårigheter i teamet.

5, Hålla rent och snyggt i våra lokaler. Skapa tydliga, skriftliga hygienrutiner i köken med checklistor som vi alla är ansvariga för. Bli godkänd hos miljö-och hälsoskydd på Umeå kommun.

6 Kompetensutveckling hos personalen genom kurs i hållbart företagande och affärsutveckling. Tillsammans utforma och implementera policys som beskriver hur vi ska förhålla oss inom olika områden när vi arbetar för att nå visionen. Hålla oss informerade genom att läsa informationen som skickas via mail.

7, Följa arbetsmiljölagen. Ha planeringsdagar två per termin, göra något roligt och festligt tillsammans varje termin, följa spelreglerna.

8, Marknadsföra kvällsföreläsningarna, uppmuntra arbetstränare och besökare att närvara.

9, Medverka på de utbildningar som erbjuds av Coompanion inklusive de föreläsningar och utbildningar som vi har själva.

10, Marknadsföra våra soppluncher. Skapa tydliga, skriftliga arbetsrutiner för kökshygien med utbildning av alla medarbetare. Starta minst tre studiecirklar på Aspgården.

11, Fortsätta att utbilda oss i secondhandarbete genom att hålla oss ajour med nya trender inom branschen. Hålla ordning och duka om borden ofta i secondhanddelarna, klä om skyltdockorna varje vecka.

12, Följa det planerade årshjulet, aktivera hela teamet i arbetsmiljöfrågor genom utbildning och information av det styrelsen tillsammans med AMO utfört. Möten med AMO och resten av teamet 1 gång i månaden.

13, Ha handledarmöten med personalen och tillsammans se möjligheter för utveckling hos de som arbetstränar eller volontärarbetar hos oss. Hålla oss till mallen för frågor som handledaren har till den som arbetstränar. Varje handledare planerar in möten varje månad eller oftare med den man handleder för att följa arbetsträningen. Arbeta aktivt med ledorden. Trygghet, Respekt och Utveckling under hela året.

14, Göra nya modeller av smörgåsar och bakverk. Göra en omvärldsanalys och besöka caféer för att få inspiration.

15, Ha föreläsningar och samtal om genus och jämställdhet och normer vara vaken i vardagen i detta ämne.