Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Kärngården personalkooperativ ekonomisk förening

hands

 

Vision och värdegrund för Kärngården:

Vår människosyn utgår från alla människors lika värde, medmänsklighet, vardagssolidaritet och integritet.

 

Mål för Kärngården personalkooperativ ekonomisk förening:

 1. Utveckla hälsoverksamheten
 2. Utveckla kulturverksamheten
 3. Samarbeta med den ideella föreningen Kärngården
 4. Utveckla brukarinflytande och medskapande bland personal och brukare
 5. Ha en trivsam inomhusmiljö på Kärngården
 6. Ha en trivsam utomhusmiljö på Kärngården
 7. Utveckla styrelsearbetet och medlemsarbetet i personalkooperativetkooperativet
 8. Utveckla genuskunskapen hos flertalet som är på Kärngården
 9. Utveckla samarbetet i personalgruppen
 10. Utveckla verksamheten på Aspgården med aktiviteter som befrämjar välbefinnandet för vår målgrupp.
 11. Öka antal besökare på Aspgården till det dubbla antalet som vi hade det förra året.
 12. Utveckla unga vuxnas verksamhet
 13. Höja och bredda kompetensen i arbetsgruppen
 14. Utveckla föreläsningarna på Kärngården
 15. Utveckla vandrarhemsuthyrningen.
 16. Utveckla vår secondhandbutik.
 17. Arbeta aktivt med ett Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Strategier för Kärngården personalkooperativ för att nå våra mål:

 1. Ha en sund och trygg miljö. Ge tid till besökarna till att prata och ge stöd, använda motiverande samtalsmetod när det passar. Vara ute i trädgården både på Kärnhuset och på Aspgården. Uppmuntra till att öka antalet besökare till att använda badtiden på Hemgården. Uppmuntra till medskapande och delaktighet till hela vår verksamhet. Följa folkhälsobidragets planering under hela året.

 2. Föreläsningar med olika teman, konstutställningar, musikevenemang varje månad, baka, diktuppläsningar, sång, skapande verksamhet på olika sätt.

 3. Gemensamma planeringsdagar med den ideella föreningen Kärngården, regelbundna möten med den ideella föreningen, alltid närvara på måndagsforum då den ideella föreningen har brukarmöte. Arbeta för att skapa ett gott samarbete och en öppen kommunikation mellan oss. Morgonmöte varje vardag där vi tillsammans planerar daglig verksamhet och planerar för veckans händelser, alla kan påverka och alla är med på mötena om man vill.

4. Grundlig information till alla, samarbeta med den ideella föreningen Kärngården för att tillsammans ta beslut och utveckla verksamheten. Ha måndagsforum varje vecka där vi informerar om vad som är pågång i husen och där alla har möjlighet att vara delaktig i beslut och att säga vad man har för synpunkt. Ha morgonmöten där alla kan mötas och fördela arbetsuppgifter och föra en dialog. Pulsmöten varje eftermiddag där vi fördelar arbetsuppgifter och ger kort information av förmiddagen.

 5. Städa, hålla rent och snyggt i våra lokaler.

 6. Kratta, plocka skräp och hålla rent på Kärnhuset. På Aspgården ska vi hålla igång trädgården och utecaféet sommartid, på vintern sopar vi bron och håller efter så att det ser inbjudande ut.

 7. Förkovra oss i styrelsearbetet, gå på utbildning på styrelseakademin, ta tid för styrelsemöten både planerat och vid behov. Läsa regelbundet på vår webplats EdgeHr för att själva hämta information.

 8. Ha föreläsningar om genus, ha fortlöpande diskussioner som handlar om jämställdhet och genus.

 9. Följa spelreglerna, ha arbetsplatsträffar varje månad, göra något roligt tillsammans varje termin. Påminna oss om att vi är arbetskamrater och att vi respekterar varandra på jobbet som kollegor. Reflektera oss som grupp, vilken fas vi är i för att alltid sträva efter att vara ett effektivt team som är i fas 4 i Susan Wheelers grupputvecklingsmodell. Konkretisera vår vision i dagliga beteenden när vi är på jobbet.

 10. Ha föreläsningar på Kärnhuset minst två varje månad under vår och höstterminen.

11. All personal arbetar igenom kompetensprogrammet som är gjort hösten 2015 (där vi fyller i vad vi behöver lära oss).

 12. Fortsätta med Unga vuxnas verksamhet som 2015 vara lyhörd för unga vuxnas önskemål. Erbjuda fortbildning eller studiebesök till ledarna om det behövs.

 13. Uppsökande verksamhet på Umedalsområdet, aktivt arbete hos hela personalgruppen. Besöka fler hälsocentraler, tex Dragonens Hälsocentral.

 14. Veckoschema med olika aktiviteter på Aspgården, lyhörda för besökarnas behov och önskemål om aktiviteter.

15. Ommöblera i secondhandbutiken och hålla det rent och snyggt. Studiebesök på andra secondhandbutiker för att lära oss mer om den professionen. Dagliga rutiner där vi är aktiva i secondhandrummet och håller det fräscht.

 16. Utveckla rutiner för uthyrningen som alla i personalen behärskar, hålla det rent och snyggt.

 17. Utbilda minst ett arbetsmiljöombud i arbetsmiljöutbildning, arbeta systematiskt i styrelsen och i hela personalgruppen med arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. Höja kompetensen hos hela personalen och de som arbetstränar i arbetsmiljöfrågor. Verkställa arbetsmiljöarbetet i praktiken under året.