Stadgar

Stadgar för Kärngården Personalkooperativ Ekonomisk Förening

 • 1 Firma

Föreningens firma är Kärngården Personalkooperativ Ekonomisk förening.

 • 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade vari medlemmarna bereds arbete.

Föreningen skall tillhandahålla en kvalitativ och stimulerande miljö och bidra till gemenskap, sysselsättning och utbildning till personer med erfarenhet av psykisk ohälsa.

Verksamheten ska vara en hälsobefrämjande mötesplats och utgöra en social gemenskap med meningsfull fritid och vara en språngbräda till arbete eller studier.

Verksamheten består av caféverksamhet, second-handverksamhet, utbildning och arbetsträning.

Kooperativets föreståndare/verksamhetsledare skall i anställningsvillkor och tjänstebeskrivning ges uppdraget att ansvara för och leda ovanstående verksamhet. 

 • 3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Umeå kommun

 • 4 Medlemskap

Till medlem kan antas fysisk person som arbetar i föreningens verksamhet som varit anställd i 6 månader och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde görs skriftligt och prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

 • 5 Insatsen

Varje medlem skall delta i föreningen med en insats om 2000 kronor. Insatsen ska betalas kontant vid inträdet eller med delbetalning inom 6 månader.

 • 6 Uppsägning av medlemskapet

Uppsägning till utträde ur föreningen skall göras skriftligen till styrelsen.

 • 7 Uteslutning

Medlem som inte har varit anställd av föreningen under föreningens senaste räkenskapsår, får uteslutas av styrelsen.

Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål, får uteslutas av styrelsen

En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, eller för just denna fråga, sammankallade extra stämma, genom att anmäla det till styrelsen inom en månad inom det att skriftligt meddelande om uteslutning skickats till medlemmen.

Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

 • 8 Medlems avgång

Begäran om utträde ur föreningen ska inlämnas skriftligt till styrelsen före den 30 november. Själva avgången sker den 31 december.

Medlem som avgått äger rätt att 6 månader därefter, på begäran, få ut sin medlemsinsats i enlighet med 4 kap lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar. Inkommer inte en sådan ansökan inom 6 månader efter avgången, tillfaller insatsen föreningen.

 • 9 Styrelse

Styrelsen består av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter som utses av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Hälften av ledamöterna väljs för 2 år, resten för 1 år.

Styrelsen är beslutsmässig om minst 3 av styrelsens ledamöter är närvarande.

Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen har ansvaret för organisation, förvaltning och löpande skötsel.

 • 10 Verksamhetsledare

Om styrelsen finner det ändamålsenligt får den, efter föreningsstämmans godkännande utse Verksamhetsledare. Styrelsen kan delegera en del uppgifter till Verksamhetsledaren.

 • 11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen av den eller dem styrelsen därtill utser.

 • 12 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.

 • 13 Årsredovisning

Styrelsen skall senast 6 veckor före ordinarie föreningsstämma till föreningens revisorer avge årsredovisningshandlingar.

 • 14 Revisorer

Föreningsstämman skall årligen välja en (1) revisor samt en (1) suppleant för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår.

 • 15 Revisionsberättelse

Revisorerna skall lämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

 • 16 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före mars månads utgång.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid stämman
 2. ordförandes anmälan av sekreterare
 3. justering av röstlängd
 4. val av justeringsmän
 5. frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 6. styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas utlåtande
 7. fastställande av resultaträkning, balansräkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
 8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. årsavgifter
 10. val av styrelseledamöter
 11. val av revisor jämte revisorsuppleant
 12. motioner
 13. eventuella övriga frågor
 • 17 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall hållas vid de tillfällen och för de ändamål föreningsstämman i förväg beslutat och i övrigt då styrelsen finner det nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål fordras av en revisor av någon av föreningens medlemmar.

Kallelse skall utfärdas inom fjorton (14) dagar från det styrelsen erhåller begäran enligt första stycket.

 • 18 Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per post eller e-post. Kallelse skall vara utsänd tidigast sex veckor före samt senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

Då kallelse utgått till föreningsstämma skall styrelsen omedelbart genom brev eller mejl underrätta revisorerna därom.

 • 19 Motioner

Medlem som önskar att visst ärende, motion, skall behandlas vid den ordinarie förenings-stämman, skall senast en månad före ordinarie stämma anmäla detta till styrelsen. Styrelsen är skyldig att i god tid upplysa medlemmarna när motionstiden går ut.

 • 20 Meddelanden

Andra meddelanden till medlemmarna, än kallelse till föreningsstämma, skall ske via e-post eller sms.

 • 21 Årlig arbetsplikt

Föreningsstämman kan även besluta om medlems årliga ideella arbetsinsats som innefattar ett uppdrag hos alla medlemmar.

 • 22 Överskottsfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan avsättning till reservfond skett, föras i ny räkning.

 • 23 Upplösning

Vid föreningens upplösning skall föreningen behållna tillgångar, först återfå inbetalda insatser därefter delas lika mellan medlemmarna.

 • 24 Stadgeändring

För ändring av stadgarna gäller vad som föreskrivs i 7 kap 14 och 15 § lagen om ekonomiska föreningar.

 • 25 Övrigt

Beträffande föreningens förhållanden i övrigt gäller vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar.